چمن مصنوعی | شرکت یارا پویش ایرانیان

کفسازی سالن چند منظوره

|

یارا پویش ایرانیان

توضیحات
  • در کنار نیازهای مربوط به قهرمانان و ورزشکاران،هزینه های تمام شده و مورد نیاز برای نگهداری کفپوش ها نیز،موضوع بسیار مهمی است.
  • از نظر اقتصادی ،مواردی چون،هزینه نصب،طول عمر ،هزینه های نگهداری وتعمیر وهمینطور امکان کاربری های چندگانه،در انتخاب کفپوش ،مورد توجه قرار می گیرند.
  • مشاوره های تخصصی می تواند تصمیم گیری های کم خطا تری را برای انتخاب کفپوش ،در پی داشته باشد.
عکس اورجینال