چمن مصنوعی | شرکت یارا پویش ایرانیان

مراحل ساخت و نصب چمن مصنوعی

|

یارا پویش ایرانیان

منطقه موردنظر در این میان، باید به عمق 35 و 50 سانتی متر مربع گودبرداری شود.مرحله 1 : گودبرداری